Stämma

Ordinarie föreningsstämma är vanligtvis i november, då vi utser styrelseledamöter, revisorer, fritidskommitté och valberedning.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall lämna in en motion till styrelsen senast 30 september. Se blankett till höger, eller hämta på expeditionen.

 

Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller när minst 16 bostadsrättsinnehavare (10%) i föreningen skriftligen begär detta hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas bli behandlat.