Stämma

Ordinarie föreningsstämma är vanligtvis i november, då vi väljer styrelseledamöter, revisorer, fritidskommitté och valberedning.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna in en motion till styrelsen senast 30 september. Se blankett till höger, eller hämta på expeditionen.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller när minst 16 bostadsrättsinnehavare (10%) i föreningen skriftligen begär detta hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas bli behandlat.

Protokoll från stämman finns att läsa under Medlemsinformation (inlogg krävs) eller i HSB-portalen.