Brand

Förvara minsta möjliga mängd brandfarliga ämnen i hemmet, helst i originalförpackning. Läs varningstexter noggrant. Förvara inte bensin i bostaden! Var försiktig då du använder spray eller brandfarlig vätska så att du inte kommer för nära öppen låga eller gnistbildande elapparat. Håll dig minst tre meter ifrån sådana tändkällor. Bra ventilation minskar risken för antändning.

Gasolflaskor skall förvaras i ventilerat utrymme. Dörr till utrymmet skall förses med varningsskylt. Så här mycket får du förvara utan särskilt tillstånd:  

  • Lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst fem liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst tio liters storlek. Bensin får ej förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförråd.
  •  Garage: Fordon med tank samt reservdunk om högst 25 liter. I våra garage får ingen brandfarlig gas förvaras.
  • Källarförråd: Ingen förvaring av brandfarliga ämnen.

OBS! Förpackningar från till exempel färg och andra brandfarliga ämnen, liksom använda bilbatterier, ska lämnas på en återvinningsstation. Se till att du alltid har ett eller fler fungerande brandlarm i din lägenhet. Kontrollera batterierna i den/dem minst en gång om året.

Trapphusen ska vara fria från föremål, bl a för att minska brandrisken.